Verhuurinformatie

Laatste update: 29/08/2023

1.          ALGEMEEN

1.1      De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de huurder (hierna: huurder) aanvaard door het enkel feit van het sluiten van een overeenkomst met de onderneming WIM VERHUUR (hierna: verhuurder). De algemene voorwaarden van de huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten. Het gebruik van een eigen bestelbon of offerte van de huurder doet hieraan geen afbreuk.

1.2      Niet geldigheid van één of meer clausules van deze algemene verhuursvoorwaarden heeft in geen geval invloed op de geldigheid van andere contractuele clausules.

1.3      Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of bepalingen uit de verhuursvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door verhuurder wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de huurder daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene verhuursvoorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

2.          OFFERTES

2.1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden verhuurder op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is

       bepaald.

2.2. Een offerte is geldig gedurende vier weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

2.3. Gegevens verstrekt door verhuurder blijven eigendom van verhuurder en mogen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van verhuurder

       niet worden verveelvoudigd en/of vertrekt aan derden. Voorts dienen de door verhuurder verstrekte gegevens slechts als voorbeeld, waaraan geen 

       rechten ontleend kunnen worden.

2.4 Duur van de huur: de huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt. Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hij zelf of iemand anders aanwezig is voor de in ontvangstname. Bij afwezigheid van de huurder is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerkosten aan te rekenen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen blijft door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet verbindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadeloosstelling. Reservaties voor een vooraf bepaalde periode worden alleen aanvaard met een getekende bestelbon of een voor akkoord getekende offerte, en het betalen van de waarborgsom. Een reservatie verplicht de klant voor de afgesproken periode te huren. Indien de klant, om welke reden dan ook de ondertekende reservatie minder dan 24 uur voor de afgesproken levering  annuleert, worden door "Wim Verhuur" annulatiekosten aangerekend. Deze kosten bedragen minimaal de transportkosten plus 1 dag huur van de desbetreffende goederen. De huur eindigt wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan op de overeengekomen datum. In alle andere gevallen, op de dag van de terugkeer van gehuurde goederen in de magazijnen van de verhuurder. Als de gehuurde goederen na het verstrijken  van de huurtermijn niet bij "Wim Verhuur" zijn terug gebracht, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. Bijgevolg heeft "Wim Verhuur" het recht de goederen terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst. Alle kosten (o.a. het demonteren, opladen,vervoeren, afladen, enz.) worden doorgerekend aan de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de huurprijs over een dag, met behoud van het recht van de verhuurder om een aanvullende schadevergoeding te vorderen. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurd kan worden en dat niet-teruggave  ervan op het overeengekomen tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

 

3.          HUURPERIODE

3.1.  De huurperiode vangt aan om 07.00 uur op de datum zoals is overeengekomen en meer specifiek:

a)        indien is bedongen dat huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op de datum waarop het materieel door de verhuurder aan de huurder of zijn gemachtigde wordt overhandigd;

b)        indien is bedongen dat de verhuurder de aflevering van het gehuurde verzorgt: op de datum waarop de verhuurder het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld. Bijgevolg is de huurder aansprakelijk dat er op de afgesproken plaats en tijd hijzelf of iemand anders aanwezig is voor in ontvangstname van het gehuurde. Bij afwezigheid van de huurder is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan te rekenen. Dit doet niets af aan het feit dat de huurovereenkomst van kracht blijft voor de overeengekomen termijn. Het door de verhuurder aangegeven tijdstip van aflevering is steeds louter indicatief zonder vaste verbintenis vanwege de verhuurder.

3.2.   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:

a)        indien er bedongen is dat de huurder het gehuurde materiaal op een overeenkomen locatie retourneert: op de datum waarop het materiaal door de huurder aan de verhuurder is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;

b)        indien er bedongen is dat de verhuurder het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de huurder, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 3.4;

c)        bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door de verhuurder aan de huurder wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17u00.

3.3.  Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook een aantal artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de huurder. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 3.2. omschreven wijzen.

3.4.  De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.

3.5.  De op schrift gestelde afmelding dient per e-mail of per fax aan de vestiging van de verhuurder, waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden worden en dient de volgende gegevens bevatten: gegevens van de huurder, omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding), gewenste einddatum, ophaallocatie, naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie, indien van toepassing: vindplaats sleutel, meldpunt voor chauffeur van verhuurder.

3.6.   De huurperiode mag, tot aan de opschrift gestelde afmelding, zowel schriftelijk als telefonisch worden verlengd door de huurder.

3.7.  De verhuurder behoudt zich het recht om het gehuurde materiaal terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder rechtelijke tussenkomst, als het gehuurde materiaal na het verstrijken van een uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afgesproken huurtermijn niet aan de verhuurder zijn geretourneerd.

3.8.  Risico:   De huurder draagt vanaf de in ontvangst name tot en met de teruggave van het gehuurde het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Indien de huurder de goederen zelf transporteert is hij aansprakelijk voor het verpakken, laden en lossen van de goederen. De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en gebruiksklaar. Bij de in ontvangst name dient de huurder dit desgewenst te controleren. De in ontvangst name door de huurder of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding. De huurder heeft het recht om bij de in ontvangst name of teruggave van het materiaal aanwezig te zijn teneinde de staat tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Indien de huurder afziet van dit recht, zal de eventuele vaststelling van de schade door " Wim Verhuur" bindend zijn. De huurder aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en is ervan op de hoogte dat de apparaten ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken. De huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico's. De verhuurder is geenszins aansprakelijk voor verwondingen of overlijden veroorzaakt door het gehuurde goed. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van de gehuurde goederen op het afgesproken tijdstip en in dezelfde staat als ze werden afgeleverd. Indien deze niet werden gereinigd dan worden er extra reinigingskosten aangerekend. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, diefstal, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Indien een van deze feiten zich voordoet, zal de huurder dit aan verhuurder schriftelijk meedelen en hij verbindt zich ertoe verhuurder te vergoeden. Indien er door de verhuurder schade aan de goederen wordt vastgesteld, zal dit op de retourbon worden vermeld. De terugname kan eveneens gebeuren onder "voorbehoud van controle". Indien er niets schriftelijk werd afgetekend heeft de verhuurder de mogelijkheid om gedurende 72 uur na het ophalen of aannemen van de machine(s) de huurder uit te nodigen om de schade tegensprekelijk vast te stellen. De verhuurder is anderzijds gemachtigd  tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zal worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde materiaal. De huurder dient voor zoveel als nodig te zorgen dat er voor het gebruik van het gehuurde een degelijke verzekering wordt afgesloten teneinde zijn verplichtingen opzichtens de verhuurder en jegens derden te waarborgen.

 

4.          RESERVATIES EN ANNULATIES

Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij de verhuurder te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de huurder beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

 

5.          AFLEVERING EN RISICO

5.1.  Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door de verhuurder in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze de verhuurder niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als uiterlijke termijn.

5.2.  De verhuurder is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de huurder overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is de verhuurder bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

5.3.  Exacte tijdstippen kunnen niet worden ingepland bij het leveren van de gehuurde goederen.. De levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. De verhuurder bezorgt uitsluitend op de begane grond.

5.4.  De huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de in ontvangst name van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft de verhuurder het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De huurder zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. De verhuurder kan, na overleg met de huurder, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de huurder uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

5.5.  De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de huurder:

a)        bij aflevering aan het bedrijf van de verhuurder: op het moment van feitelijke inbezitstelling;

b)        bij aflevering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgelaten.

5.6.  De goederen worden gebruiksklaar geleverd en kunnen desgewenst bij het afhalen of het ontvangst gecontroleerd worden door de huurder. De in ontvangst name door de huurder geldt als onherroepelijke aanvaarding.  De huurder heeft het recht om bij de in ontvangst name of teruggave van het materiaal aanwezig te zijn teneinde de staat tegensprekelijk te kunnen vast te stellen. Indien de huurder afziet van dit recht, zal de eventuele vaststelling van de schade door de verhuurder bindend zijn.

5.7.  De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en gebruiksklaar. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij inontvangstname (o.a. niet limitatief goed onderhouden, geheel gevuld met de nodige brandstof, smeerolie of batterijen). De verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. De verhuurder kan dit schriftelijk doen, waarin de huurder uitgenodigd wordt om binnen de 48 uren de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van termijn, niet reageert, dan wordt dat als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

 

Alleen de huurder draagt gedurende de gehele huurtijd het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.

6.          HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

A)       B2B – de professional

 6.1.  Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvatten, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uur werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De Verhuring per week/4W wordt berekend op 40 draaiuren per week bij een minimale huurperiode van 4weken. Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden, berekend in verhouding tot de normale prestatie-uren en de overeengekomen huur wordt in deze mate verhoogd. Anderzijds is de overeengekomen huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar wanneer de huurder het toestel minder intensief zou gebruiken.

 6.2. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan de verhuurder vooruit betaald. Van de huurder kan een waarborgsom gevorderd worden ter waarde van drie maanden huur ter garantie van eventuele schade en/of herstellingskosten. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom en wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan..

Alle huurprijzen zijn steeds exclusief BTW, transport, onderhoud, brandstof, olie, milieuheffing, reiniging en verzekeringsbijdrage.

 6.3. De facturen van de verhuurder zijn contant betaalbaar op haar datum of op de vervaldag aangeduid op de factuur.

 6.4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het bedrag van elke factuur van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10% intrestvoet en een schadebeding van 15% met een minimum van 120,00 EUR, onverminderd het recht van de verhuurder om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

 Ingeval van niet-betaling van de factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn wordt een aanmaningsprocedure opgestart. Wanneer de aanmaning verstuurd wordt door de gerechtsdeurwaarder zal deze toepassing maken van het tarief burgerlijke en handelszaken KB 30.11.1976. Dit tarief zal worden gehanteerd voor de eventuele minnelijke fase (o.a niet limitatief: aanmaning – inlichting – dossierrecht - kwijtings- en inningsrecht) én voor de eventuele gerechtelijke fase. Alle hierdoor veroorzaakte kosten vallen ten laste van de schuldenaar.”

 6.5. Elk protest van een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Elk protest moet gemotiveerd zijn. Afwezigheid van protest geldt als aanvaarding van de factuur.

 6.6 De niet-betaling op de vervaldag van 1 enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 6.7. De verhuurder heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer (doch niet limitatief) begrepen: wijziging van vrachttarieven, andere heffingen en/of belastingen, lonen en sociale lasten.[DD1] [TDS2] 

 
B)       B2C – de consument

 6.8. Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvatten, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uur werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De Verhuring per week/4W wordt berekend op 40 draaiuren per week bij een minimale huurperiode van 4weken. Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden, berekend in verhouding tot de normale prestatie-uren en de overeengekomen huur wordt in deze mate verhoogd. Anderzijds is de overeengekomen huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar wanneer de huurder het toestel minder intensief zou gebruiken.

 6.9.Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan de verhuurder vooruit betaald. Van de huurder kan een waarborgsom gevorderd worden ter waarde van drie maanden huur ter garantie van eventuele schade en/of herstellingskosten. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom en wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan..

 6.10.Alle huurprijzen zijn steeds exclusief BTW, transport, onderhoud, brandstof, olie, milieuheffing, reiniging en verzekeringsbijdrage.

 6.11. De facturen van de verhuurder zijn contant betaalbaar op haar datum of op de vervaldag aangeduid op de factuur.

 6.12. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt de huurder aangemaand om de factuur te voldoen binnen de 14 kalenderdagen, via brief of email. De termijn van 14 dagen neemt aanvang op de derde dag na verzending van de herinnering respectievelijk één dag na verzending wanneer de herinnering via elektronische weg wordt verstuurd.  De herinneringskosten bedragen 7,50 euro vermeerderd met de portkosten.

 Bij niet-betaling van de factuur na 14 kalenderdagen, is de huurder verwijlinterest verschuldigd die gelijk is aan de interest  bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De verwijlintrest zal een aanvang nemen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de eerste aanmaning werd verzonden aan de huurder[LJ3] . Bovendien zal de huurder een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan:

-          20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
-          30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
-         65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

 Elk beding dat strijdig is met de bepalingen van boek XIX van het Wetboek van Economisch Recht W.E.R. “Schulden van de consument” zal niet leiden tot de nietigheid van het beding maar zal worden geïnterpreteerd volgens de bepalingen van voornoemd boek XIX.

 6.13. Elk protest van een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Elk protest moet gemotiveerd zijn. Afwezigheid van protest geldt als aanvaarding van de factuur.

 6.14. De niet-betaling op de vervaldag van 1 enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 6.15. De verhuurder heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer (doch niet limitatief) begrepen: wijziging van vrachttarieven, andere heffingen en/of belastingen, lonen en sociale lasten.


7.          RICHTLIJNEN VAN HET GEBRUIK

7.1.    De verhuurde toestellen of machines mogen uitsluitend gebruikt worden voor de werkzaamheden waarvoor zij zijn verhuurd.

7.2.    De huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen  de toestellen en machines zullen bedienen. De huurder, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.

7.3.    De huurder verplicht zich ertoe de verhuurder ten allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder hiervoor te vrijwaren.

7.4.    De huurder is ertoe gehouden de verhuurde machines en toestellen correct aan te sluiten en te gebruiken, tegen overbelasting te beschermen en in te staan voor het dagelijkse nazicht en onderhoud. Indien er tijdens de werkzaamheden de machines gebreken vertonen, dient de huurder zich onmiddellijk in verbinding te stellen met de verhuurder. De verhuurder voert enkel de herstelwerkzaamheden uit ten gevolge van een normale slijtage die noodzakelijk blijken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren , maar dient andere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of door daden van derden, noodzakelijk werden, moeten volledige door de huurder betaald worden.

7.5.    De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. Vanaf het ingaan van de huur tot 48 uur na afmelden staat hij alleen in voor alle kosten en risico's die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals: belastingen, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen enz. Tijdens die periode zal hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementaire opgelegde  controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

7.6.    De locatie, ondergrond en toegangswegen dienen geschikt te zijn voor zwaar verkeer en op maximaal 10 meter afstand bereikbaar te zijn voor zwaar verkeer. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade en kosten welke mochten instaan i.v.m. de locatie, ondergrond en de toegangsweg.

7.7.    De huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan de verhuurder te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De huurder dient de zaken gereinigd en op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft te retourneren. Extra arbeidstijd door niet of onvoldoende reinigen wordt in rekening gebracht.

7.8.    Allerlei bepalingen : Het is de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen. De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en de verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden. Zijn bij ophaling door verhuurder de materialen nog niet klaargezet voor transport, dan dient  de huurder de extra kosten te vergoeden. De huurder blijft verantwoordelijk vanaf het ingaan van de huur tot 48 uur na afmelden voor schades, vandalisme en diefstal.  . De verhuurder moet altijd op de hoogte zijn van de plaats waar de goederen zich bevinden. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een faillissement, of zijn voornemen België te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder of de curator onverwijld inzage te geven van de huurovereenkomst. In geval van faillissement van de huurder, wordt deze of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld  voor de betaling van de huurgelden alsook voor het terug bezorgen van het gehuurde materiaal.

 

8.          VERZEKERING

8.1.    Indien de huurder een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is de verhuurder uitdrukkelijk gerechtigd om van de huurder te verlangen dat hij de verhuurder als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de huurder.

8.2.    Verhuurder biedt huurder ook de mogelijkheid om op voorhand een Machinebreuk regeling met verhuurder aan te gaan.. De prijs voor een dergelijke regeling bedraagt 6 % van het bruto huurtarief. Eigen risico van huurder bedraagt 15 % van de cataloguswaarde van de machine(s) in geval van diefstal. In geval van schade bedraagt het eigen risico van de huurder 50 % van de cataloguswaarde voor machines met een cataloguswaarde lager dan 250 euro, 250 euro voor machines met een cataloguswaarde tot 2.500 euro, 375 euro voor machines met een cataloguswaarde tot 5.000 euro, 750 euro voor machines met een cataloguswaarde tot 10.000 euro en 1.750 euro voor alle machines met een cataloguswaarde boven de 10.000 euro.

 

9.          EIGENDOM EN ZEKERHEID

9.1.    De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.

9.2.    De huurder is niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder.

9.3.    De huurder zal de verhuurder onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte stellen indien de gehuurde goederen in beslag worden  genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het goed. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het goed, dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan de verhuurder, op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar het desbetreffende goed zich bevindt.

9.4.    Bij beslag op (een deel van) het gehuurde goed, (voorlopige) opschorting van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslag leggende gerechtsdeurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendoms- en andere rechten van de verhuurder.

9.5.    Indien er goede grond bestaat dat de huurder zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de huurder verplicht op het eerste verzoek van de verhuurder terstond genoegzame en in de door de verhuurder gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de huurder daaraan niet heeft voldaan, is de verhuurder gerechtigd haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten.

 

10.        ONTBINDING

10.1 De overeenkomst kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang ontbonden worden door de verhuurder bij tekortkoming van de huurder, zoals (niet limitatief) verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden, enz. De huurder is ten minste verplicht onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.

10.2. Niet- afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-inontvangstname ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

 

11.                 PRIVACY
De (persoonlijke) gegevens van de huurder worden naar aanleiding van de overeenkomst geautomatiseerd en opgeslagen in een gegevensbestand. Om een maximale dienstverlening te kunnen verschaffen en daarbij de uitvoering van de werkzaamheden te vergemakkelijken, kunnen deze gegevens ter beschikking worden gesteld van de met de verhuuder verbonden ondernemingen.

 

 

12.        BEVOEGDHEID

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren. Zo de Vrederechter bevoegd is, zal de Vrederechter van het 5de Kanton van Antwerpen bevoegd zijn.

Machinebreukregeling

 

De machines die wij verhuren worden gebruikt in de meest uiteenlopende omstandigheden. Ongeacht dat wij er van overtuigd zijn dat u onze machines met respect behandelt, schuilt een ongeluk vaak in een klein hoekje. Naast een aanrijding of ongeval kan ook vandalisme een oorzaak zijn van schade, met bijkomende, onvoorziene kosten tot gevolg.

Naast schade bent u als klant tijdens de verhuring ook aansprakelijk bij eventuele diefstal van onze producten.   

Voor uw en onze gemoedsrust bieden we u daarom de mogelijkheid om door middel van onze machinebreukregeling deze risico’s op voorhand in te perken. Als btw-plichtige bent u vrij in de keuze of u al dan niet gebruik wenst te maken van deze regeling. Voor klanten zonder btw- of ondernemingsnummer is deze machinebreukregeling verplicht. 

 

Het tarief dat wij aanrekenen voor deze machinebreukregeling bedraagt 6% van het bruto huurtarief gedurende de volledige huurperiode van het contract. Dit percentage wordt dus uitsluitend gerekend op de huurwaarde van de machine(s) en niet op transportkosten, verbruiksproducten of dergelijke.


CONCRETE AFSPRAKEN

-          U heeft de keuze om deze regeling te nemen of niet. Neemt u deze wel dan vindt u hieronder de geldende afspraken; neemt u deze niet dan valt een eventuele schade of diefstal volledig ten uwen laste (zonder franchise of maximum bedrag).

-          Per klant geldt deze keuze voor alle werven/alle machines en kan er niet per werf of per machine gekozen worden.

-          Het bedrag van deze regeling wordt transparant en apart op de factuur vermeld.
 

Naast de 6% die aangerekend wordt zal bij een schade of diefstal steeds en vrijstelling eigen schade gehanteerd worden. Deze vrijstellingen worden als volgt gerekend:
          -       Voor machines met een cataloguswaarde <250 euro bedraagt de franchise 50 % van de cataloguswaarde.

          -       Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 251 en 2.500 euro : 250 euro

          -       Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 2.501 en 5.000 euro : 375 euro

          -       Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 5.001 en 10.000 euro : 750 euro

          -       Voor een machine met een cataloguswaarde hoger dan 10.001 euro : 1.750 euro       

          -       Bij diefstal bedraagt de vrijstelling 15% van de nieuwwaarde van het toestel.

 -          Brand die een inwendige oorzaak kent wordt gedekt.

-          Schade of diefstal moet binnen de 48 uur schriftelijk gemeld worden aan Wim Verhuur. Bij diefstal moet binnen de 72 uur aangifte gedaan worden bij de politie en een kopie van het PV overgemaakt worden aan Wim Verhuur.

-          Schade die veroorzaakt wordt door oneigenlijk gebruik van de machines wordt uitgesloten uit de dekking.

-          Alle slijtagedelen en/of verbruiksartikelen zoals slijpschijven, boren of schuurbanden worden uitgesloten van de dekking.

-          Alle verkochte producten worden uitgesloten van dekking.

 

Schade aan derden wordt steeds uitgesloten en kan niet verhaald worden via de machinebreukregeling.

 

voor meer informatie kan U terecht op het nummer 015/63.63.63

Privacy policy

 Conform de Europese Verordening voor gegevensbescherming van Persoonsgegevens (GDPR)

1 Algemeen

WIM VERHUUR BVBA hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw

persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom

zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

WIM VERHUUR BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Dit impliceert in ieder geval dat:

 

·         wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

·         de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         dat wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking

van uw persoonsgegevens;

·         wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·         wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop attent willen

maken en deze willen respecteren.

 

Als WIM VERHUUR BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

WIM VERHUUR BVBA

Zetel: Fortsesteenweg 44, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Contact persoon: Sofie Jerumanis

Emailadres: info@wimverhuur.be

 

 

 

2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door WIM VERHUUR BVBA verwerkt ten behoeve van de volgende

doeleinden en rechtsgronden :

 

 

3 Welke gegevens verwerken we?

Volgende gegevens verwerken we van u:

 

 

4 Verstrekking aan derden (ontvangers)

Indien noodzakelijk voor de eerder omschreven verwerkingsdoeleinden, overhandigt WIM

VERHUUR BVBA de gegevens aan derde partijen (ontvangers).

 

WIM VERHUUR BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld als de rechtmatige ontvangers van

gegevens persoonsgegevens van contacten, klanten of van rechtspersonen aan lokale autoriteiten

moeten voorleggen of onveilig behandelen (cf. bv. in het buitenland geldende wettelijke

verplichtingen).

 

Volgende categorieën van ontvangers zijn van toepassing voor de verwerkingen zoals uitgevoerd

door WIM VERHUUR BVBA:

 

5 Kinderen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

6 Bewaartermijn

WIM VERHUUR BVBA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel

waarvoor deze zijn verstrekt en hetgeen op grond van de wet is vereist. Naast eventueel wettelijke

bewaartermijnen van toepassing verbindt WIM VERHUUR BVBA zich ertoe de gegevens niet langer

bij te houden dan 5 jaar na het laatste contact.

 

7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

•         Alle personen die namens WIM VERHUUR BVBA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn

gehouden aan geheimhouding daarvan.

•         We hanteren technische maatregelen ter bescherming van onze ICT middelen en de data

welke er op verwerkt wordt.

•         We pseudonimiseren/anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als

daar aanleiding toe is;

•         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

•         We evalueren regelmatig de genomen technische en organisatorische maatregelen;

•         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

 

8 Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, kopie, aanpassing/verbetering of het wissen van de persoonsgegevens

die wij ontvangen hebben. Via onze eerder vermelde contactgegevens kan U hier ons hiervoor

contacteren.

 

Tevens kan U bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel

hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heeft U het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of in uw

opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat wij

gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

9 Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens dan vragen wij U

hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via onze contactgegevens en contactpersoon

zoals eerder beschreven in dit document (zie paragraaf 1: Algemeen).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, ofwel ook

de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer genoemd. De

contactgegevens hiervoor zijn als volgt:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.privacycommission.be

commission@privacycommission.be

tel = +32 (0)2 274 48 78

 

10 Wijziging privacyverklaring

WIM VERHUUR BVBA kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op

14/05/2018

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door WIM VERHUUR met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. WIM VERHUUR kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

WIM VERHUUR is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

WIM VERHUUR is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Wim Verhuur. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met WIM VERHUUR. U vindt onze contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Tracking cookies van onszelf

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu